2021 VEKE 24

Nærnatur er tema i bloggen denne veka. Gråtrosten er rundt oss vår, sommar og haust – så vanleg at me nesten ikkje legg merke til han. Av og til tar eg meg i å «filtrere» vekk lyden eller synet av denne trosten. Andre fuglar og dyr blir meir interessante. Som fotoobjekt har ein gråtrost tilsynelatande lite å stille opp mot leikande orrfuglar eller harar som sloss i vinternatta. For å bøta på litt dårleg samvit overfor gråtrosten – Turdus pilaris – sette eg meg ned her ein dag for å studere og fotografere trostane som var nedom plenen på matleit. Det er ei travel tid for gråtrosten no. Ungane er i ferd med å forlate reiret og dei vaksne brukar tida si på å finne mat og passe på ungane.

Godt skjult i graset leiter gråtrosten etter mark og larver.

Det «gjekk» ein jevn strøm av gråtrost frå skogen rundt til plenen og enga. Dei hoppa rundt, la på trostevis hovudet på skakke før dei hakka i graset og kikka opp med ei larve i nebbet. Larve ja – eg trudde det var meitemark dei fann på plenen. Men det var larver av stankelbein som var hovedbytte. To, tre eller fire hadde dei i nebbet før dei returnerte til reiret. At det finnes så mange stankelbeinlarvar i plenen er jo utruleg. Larvestadiet til insektet stankelbein er i grasmatta. Dei êt grasrøter og i stort antal kan dei gjere skade på grasenga.

I løpet av april kjem dei fyrste trostane hit frå vinterkvarter i landa rundt Nordsjøen. Gråtrosten er ein vanleg art i Norge. Opprinneleg var det ein hei- og fjellfugl men han har gradvis auka utbreinga si (100-års perspektiv) – både til meir lågareliggande strok og sørover i Europa.

På leit etter mat – hovudet legges litt på skakke for å lokalisere mat.

I år har det vore mykje gråtrost her. Frå der eg sat hadde eg kontroll på fem reir. No i hekketida høyres gråtrosten godt. Dei varslar når skjær og kråke nærmar seg reirområdet. Enkelte fuglar reagerer og kraftig på oss tobeinte og kvitterer med skittklyser. Skittrost er eit anna navn på gråtrosten. Det er og mange døme på at ugler og andre fuglar er så tilskitna av gråtrostskit at dei ikkje kan flyge. Det er spesielt når gråtrosten hekkar i koloniar at dette kan skje.

Det varsles når andre gråtrostar kjem for nær. Det eine paret hadde tydelegvis hevd på ein plenbit for kvar gong andre prøvde seg, blei dei resolutt jaga vekk. Leven blir det og når skjæra som hekker like ved er på «rov». Og det er ikkje utan grunn. For tre år sidan blei to reir tett inntil husa «tømt» av skjæreparet. I år har det gått betre – kanhende fordi antal trostar er mange. Ikkje uvanleg å sjå 10-15 gråtroster som flyg etter skjæra. Enkelte gonger er det med nød og neppe at skjæra berger seg unna trosteflokken inn i ein granbusk eller liknande. Men skjæra og kråka får nok fatt i ein del trosteungar.

Flott fugl sjøl om fjørdrakten er litt falma.
Ikkje berre stankelbein på menyen – ute i enga var det meitemark å finne.

Ein liten rusletur i skogen – lyden frå gråtrostungane høyrtes overalt saman med varslande foreldre. På usikre vinger flyg ungane vekk eller dei prøver å sitte heilt stille og vere usynleg.

Litt fakta om gråtrosten henta frå Miljølære.no
Kjennetegn: Vår nest største trost (etter duetrosten) som kan bli opptil 26 cm. lang. Brystet er gyllent med svarte pilformete flekker, hodet og nakken er grå, mens ryggens brunfarge står i kontrast til den grå overgumpen. Hunnen og hannen er like.

Habitat: Gråtrosten finnes i de fleste norske habitater. Der det er skog hekker den i trær, mens i fjellet legger den reiret rett på bekken eller i kratt.

Utbredelse: Gråtrosten finnes vanlig som hekkefugl i store deler av landet, fra kyst til høyfjell.

Forflytninger: Normalt forsvinner våre hekkefugler sørover i september og oktober for å overvintre i de vestlige delene av kontinentet og på de Britiske øyer. Avhengig av bærhøsten, spesielt rognebær, kan tusenvis av gråtroster overvintre hos oss. Disse fleste av disse fuglene stammer trolig fra områder øst for Norge. I slike år kan man få besøk av gråtrosten på foringsplassen om man legger ut bær eller epler.

Næring: Meitemark, insekter, edderkopper og forskjellige plantedeler. Om høsten er krekling og rogn viktige næringskilder.

Hekkebiologi: De hekker gjerne i kolonier og er meget aggressive ved reiret. Om mennesker eller andre farer kommer for nær egg eller unger, driter de i felleskap på inntrengerne mens de lager et veldig spetakkel. Den norske hekkebestanden ble i Norsk Fugleatlas (1994) anslått til å være minst en million par. Hekkesesongen strekker seg fra april til juli. I Sør-Norge kan de noen ganger ha to kull i løpet av en sesong.

Andre navn: gråtrast, skit-trast, skjuttu

Engelsk navn: Fieldfare

2021 VEKE 23

Eit lite tilbakeblikk: I bloggen i juni 2017 skreiv eg dette: Røros er innvadert og okkupert av små grønne skapningar i desse dagar; lauvmakk.  Dei gnager, slafser, gomler, eter………  dei er mange og er overalt. Bjørk etter bjørk fortæres og står nakne att i sommardagen.  Men lauvmarken smaker ikkje berre på bjørka:  hageblomster, rogn, vier, blåbærlyng går og ned.

Dette biletet har tom alt-eigenskap. Filnamnet er 2021-veke-23-6946.jpg
Morgonstemning der fjellbjørkemålaren har dekorert vier- og dvergbjørkekratt. Iphone-foto frå 2018

Fjellbjørkemålaren er ein liten sommarfugl som finns over heile nordkalotten. Og som sommarfuglar har den eit larvestadium – lokalt kalla lauvmakk. Små grønne markar som spiser alt som kommer i dens veg. Åra 2016, 2017 og 2018 sette lauvmakken eller fjellbjørkemålaren sitt preg på Rørostraktene. Det er sjeldan at insekt utom myggen er samtaletema, men det var lauvmakken den gongen. Dei store mengdane fjellbjørkemålarar som flokka seg rundt utelysa hausten 2016 blei til og med sak i riksmedia.

Lyset er som ein magnet på insekt – og når 1000-vis samles runt eit utelys blir det neste ekkelt.
Når alle målarane letter blir det som her

Neste vår klektes alle egga som blei lagt hausten før. Og lauvmakken – larvestadiet til fjellbjørkemålaren – sette sitt preg på skog og mark. Det var lauvmakk overalt: I trea, i lufta og på bakken. Stod du under eit tre kunne du høyre lauvmakken spise blad. Og bakken var dekka av skit frå lauvmakken. Våren 2018 var siste gongen me såg lauvmakk i nemnverdige antal.

Dette biletet har tom alt-eigenskap. Filnamnet er 2021-veke-23-9728.jpg
Lauvmakk på veg oppover etter å ha firt seg ned eller flytta frå eit tre til eit anna.
Ei lita bjørk som var hardt angrepen i 2018. Iallefall 10 lauvmakkar på dette fotografiet.
Dekorativt? Trådane danner larvane når dei senker seg ned frå treet.

Tilsynelatande er skogen frisk att. Fjellbjørkemålarane er her nok enda men i mykje mindre tal. «Seinskadene» er der i form av dau skog som har surna på rot og er ubrukbar til ved. Angepet var så «kraftig» at at mange tre ikkje greide å ta seg att. Å få lauvet spist opp eit år går greit – i mange tilfeller blei det danna nytt lauv på seinsommaren. Eit angrep andre året går og stort sett greit for dei fleste trea men ein del yngre tre fell ut då. Og der angrepet kom eit tredje år gjekk det galt

Typisk situasjon – skogen ser frisk ut men innimellom er det mange heilt eller delvis daue tre. I dette området ved Fjellsjøen var skogen angrepen både i 2016, 2017 og 2018. Fjellsjøen juni 2021.

Ikkje så galt at det ikkje er godt for noko! Flaggspetten fora ungane sine med målarlarvar sommaren 2017. Mange insektspisande arter hadde god hekkesuksess i 2017 og 2018..

Litt risting på eit tre og himmelen blei fylt opp med flygande målarar. Foto frå Ridalen hausten 2016.

Lauvmark i graset – 6-7 mark på dette fotografiet. Åra etter eit angrep blir undervegestasjonen svært frodig grunna gjødselseffekten.

På veg oppover att! I lamge trådar semker dei seg ned på bakken – og ikkje før har dei kome ned så klatrar dei opp att.

2021 VEKE 22

Humlene er attende etter ein lang vintersøvn – 8.5. dukka første jordhumla opp. Sidan den datoen har det vore humler å sjå som oftast i nærleiken av vierkratt eller hageblomster. Så tidleg på året er det berre humledronninger å sjå. Det er som kjent berre dronninga som overvintrar – arbeidarane og hannane døyr om hausten. I denne fyrste tida på våren kan det vere smått med mat. Vieren er ei viktig næringskilde.

Dette biletet har tom alt-eigenskap. Filnamnet er 2021-veke-22-9111.jpg
Trehumle

Finvêret dei siste dagane sette skikkeleg fart på blomstringa. I nokre vierkratt utmed Glåma fekk eg verkeleg oppleve humlelivet: Jordhumle, åkerhumle, trehumle, markhumle og lynghumle samt veps gjekk «bananas» i pollen og nektar. På denne tida av året er det «relativt» lett å artsbestemme humlene – det er bare dronninger i farta og dei er reine og skarpe i fargane.

Åkerhumle
Lys jordhumle
Lys jordhumle
Kva humle som skjulte seg her under eit tjukt lag pollen vites ikkje.
Pollen og humle
Lys jordhumle med masse midd.

For den som vil lære meir om humler er NINA’s temahefte Humler i Norge ein god start. Dei norske artane er godt beskrevet med gode foto. Og skulle ein ha behov for meir informasjon er bøkene Humler i Norge eller Norges humler med humleskolen å anbefale.

Det var ikkje bare humlene som «koste» seg med pollen – også mange vepsar av arten norskveps var å sjå. Denne arten kjenneteiknes i felt av ein rød flekk på sidene av bakkroppen.

2021 VEKE 21

På Facebook kom denne meldinga opp torsdag 27.5. – minne om ei hending for tre år sidan. Eg hugsar godt då eg tok dette fotografiet. Kvelden denne varme forsommardagen hadde eg brukt på å fotografere dvergmåker og hettemåker på svenske side av grensa. Lenge før eg såg dei høyrte eg kanadagåsas nasale år-lytt..år-lytt (eller o-ink o-ink som er mitt forsøk på lydbeskrivelse). To gjess kom flygande mot meg frå norsk side. Og med kveldshimmelen i vest blei det eit ok foto med teksten Fri som fuglen.

Eg var på same plassen 27.mai 2021 saman med naturfotograf Erlend Haarberg. Dvs ikkje heilt same plassen denne gongen for grensa er jo «stengt» og fotoplassen utilgjengeleg for nordmenn utan ønske om karantene på Vauldalen fjellhotell. Frå norsk side kunne me betrakte fotoplassen frå 2018 ca 200 m inne på svensk side og dvergmåketjønna. Tjønna var delvis islagt men to hettemåker låg allereie på reir. I tillegg var det toppender, rødstilk, grønnstilk og gluttsnipe å sjå der.

Denne ettermiddagen ga utrykket «fri som fuglen» ei ny meining – gauk, toppand, trostar, piplerker og måker bevega seg fritt fram og tilbake over grensegjerdet. For akkurat her er det eit fysisk grensegjerde mellom landa! (Må i anstendighetens navn seies at det er eit reingjerde – ein praktisk inretning -som ikkje kan samanliknas med grensegjerder andre stader i verda.

Det er ein heilt annan situasjon i dag enn for tre år sidan altså. Me som bur i Rørostraktene og har kryssa grensa mellom Norge og Sverige nå og då som den mest naturlege sak i verda, blir i dag møtt av politi og militært personell. Grensa som er der men som likevel ikkje har blitt sett på som ei grense, er no blitt ei grense bokstavleg talt.

Dette biletet har tom alt-eigenskap. Filnamnet er grense1.jpeg

Luftrommet har og vore ein «friplass» – det er akseptert at internasjonal lufttrafikk passerer over landa- høgt oppe. Flykapringa over Belarus (Kvite-Russland) illustrerer at ikkje alle er einig i dette lenger. Vi kan ikkje lenger sei som ein viss ubåtkaptein sa for å unnskylde seg at han var på feil plass i feil land : «Vi kan jo ikke se den grense under vann!»

Grensene er blitt svært så synlege no – både til lands, til vanns og altså i lufta. Dette er jo betraktningar frå ein med norsk pass – eit pass som nesten opphever alle grenser…

Men enn så lenge gir utrykket Fri som fuglen meining for fuglane i allefall

2021 VEKE 20

Endeleg blei det tid til ein rett «fuglatur» – ein dag med kikkert, teleskop og notisblokk- ein slags roadtrip til lokale stader kor det av erfaring kan vera mykje fugl å sjå. Foto og inntrykk frå dagen er bloggtema.

Eg hadde nok venta at det skulle vere meir fugl å sjå – men får skulda på det kalde vêret så langt i vår. Dagen starta like før fem om morgonen ved Havsjøen på grensa mellom Os og Røros.

Havsjøen er ein kroksjø i Glåma. Frå 1914 til 1958 hadde NSB sagbruk her med eige sidespor frå Rørosbanen. I dag er det så vidt spor etter sagbruksdrifta som delvis var basert på bearbeiding av tømmer fløta hit frå Femundsmarka. Tømmerfløtinga er ei eigen historie med bygging av tømmerrenner mellom Femunden og Feragen og fløtedammer flere steder nedover Hådalsvassdraget. Må bli tema for ein blogg ein annan gong!

Dette biletet har tom alt-eigenskap. Filnamnet er 2021-veke-20-7972.jpg

Sjøen er rasteplass for ender, lom og svaner under vår- og hausttrekket. Denne morgonen var det framleis litt is igjen og toppender og kvinender rasta på iskanten. Sjøorren – ei stor og nesten svart dykkand- er ein karakterart i Havsjøen. Denne morgonen låg det ca 30 av dei.

Dette biletet har tom alt-eigenskap. Filnamnet er 2021-veke-20-8205.jpg

I tillegg til sjøorrene var det mykje anna å sjå: Storlom, ei gravand, brunnakker, krikkender, toppender og kvinender. Sangsvaner og traner ga lyd frå seg frå andre sida av Glåma – herleg lydkulisse!

Storlomen er vanlg å sjå i Havsjøen og hekkar år om anna. Å komme på nært hold utan kamuflasje er nesten umogeleg – i allefall på ein snartur som dette. Det var seks storlomar i Havsjøen denne morgonen. Islagte fjellvatn er nok årsak til det. Også i begge endane av Aursunden var det og storlom å sjå seinare på turen- 13 tilsamen og fire smålom.

På vegen attende frå Havsjøen møtte eg to elgar – ku og fjorårskalv – som venta på toget!

Etter Havsjøen var Gjettjønna like utom Røros sentrum, stoppestad. Gjettjønna har dei seinare år vist seg å vere ein spennande fuglebiotop spesielt om våren. Det er fleire områder med starr og sneller som gir gode leveforhold for ender, horndykkar og vadefuglar. I år er det særleg dvergmåkene som har trekt til seg fuglafolk. På det meste er det sett 26 dvergmåker på ein gong i tjønna. Kurtise og parring er observert. Om måkene vil hekke her eller annan stad rundt Røros står igjen å se. Tidlegare år har dei hekka på svensk side av grensa som eg har skreve om i tidlegare bloggar.

Tre måkeartar i Gjettjønna: Fiskemåke, hettemåke og dvergmåke.

Strandlinja i Gjettjønna er ein viktig biotop. Her er det ofte vadefuglar å sjå – også denne morgonen. Ein grønnstilk rasta her – ein mellomstor vadar med grønnlige bein. Fluktspelet dens er karakteristisk – flyg med raske korte vingeslag mens….

Dette biletet har tom alt-eigenskap. Filnamnet er 2021-veke-20-7855.jpg

Deretter gjekk turen langs Hitterdalsvassdraget med første stopp Hittersjøen – ein annan lokalitet like utom sentrum. I enden av sjøen er det eit område med sneller og starr – ypperleg lokalitet for vadefuglar gråhegre og horndykkar. Hitterdalsvassdraget har fleire interessante lokalitetar og horndykkaren er ein karakterart med opptil 10 par. To rødnebbterner i innsjøen Stikkilen bar bud om vår og sommar.

I området ved Storwartz er sandloen ein fåtallig hekkefugl.

Turen gjekk via Gruvveien forbi Storwartz til Aursunden. På Storwartz var vatna framleis islagte men sandloen var på plass. Sandloen – ein liten vadefugl – trives på dei opne områda ved flotasjonsanlegget her oppe og i det opne heilandskap.

Aursunden er delvis islagt framleis men isen er i ferd med å bryte opp. Områda ved inntaket til kraftverket er i ferd med å fyllas opp og lite fugl var å sjå.

Ved Sundtjønna i Brekken stoppa eg. Tjønna er ein kjent hekkeplass for horndykkar men isen dekka framleis tjønna. I skogen rundt derimot var det eit «yrande» fuglaliv: Bjørkefink, bokfink, gråtrost, rødvingetrost, blåstrupe, gulerele, sivspurv…… og lauvsangar. Denne insektetande trekkfuglen som overvintrar i Aust Afrika,blei møtt av kaldt vêr her. Og lite insekter i lufta. Ein skulle tru at det då blir svelt-i-hjel for lauvsangaren. Ingen problem tydeleigvis. Sjøl om det er kaldt er det mat å finne. Det fekk eg sjå då eg sette meg ned ved eit bekkesig. Bortimot 10 lauvsangare heldt til her og mat fann dei: Mygg, fluer, mark…. Fasinerande å sitte ned og betrakte dette – ei lita naturoppleving som eg «lever lenge på.»

Turen gjekk vidare innom lokalitetar i Øvre Glåma, Borgosen og Vauldalen utan store overraskelsar. På tilbaketuren om ettermiddagen låg det ein liten svartandflokk i Hittersjøen- 4 hannar og ei ho.

2021 VEKE 19

Våren er litt sein i år og vårblomster kan vere eit høveleg tema. To av dei tidlegaste plantene her i Rørostraktene er vårpengeurt og torvmyrull

Vårpengeurten – ein liten unnselig plante med rosakvite blomster – er lett å overse der han blomstrer i sørvendte vegkantar, hageskråningar så fort det har blitt bart.

«Vårpengeurt (Noccaea caerulescens) er ein to- eller fleirårig plante i krossblomfamilien. Planten vert 10-30 cm høg, og har snau stengel med bladrosett som ofte overvintrar. Kronblada er kvite eller lysfiolette. Blada er blågrøne og sluttar seg om stengelen, og som visnar nedanfrå etterkvart som planten veks. Frøa mognast i 5 – 10-mm breie hjarteforma skulper, kvar med mange frø.
Vårpengeurten vart innført til Botanisk Hage Noreg, og derfrå har han spreid seg sidan 1874. No er han fullt naturalisert i tørr eng, på berg og i open tørr skog opp mot fjellet. …..I sør framstår han som ein karakteristisk vårplante. Opphavleg høyrer vårpengeurten heime i fjellstroka i Sør- og Mellom-Europa.» Wikipedia

Dette biletet har tom alt-eigenskap. Filnamnet er 2021-veke-19-9229.jpg

Myrull – nærare bestemt torvmyrull – tenker nok dei fleste på som ein sommarplante. Mange ser nok for seg bilete av lyse sommarnetter og myrer med «duvande» myrull. Myrull er ein av våre tidlegaste vårplanter – så snart snøen har smelta i april spirer dei og blomstrar. Ja ofte før snøen har smelta trenger dei seg opp i «friluft».

Frå Store Norske Leksikon: «Myrull er en planteslekt i starrfamilien, og består av flerårige myrplanter. Myrull vokser i tuer eller danner matter. Bladene er flate eller trådformede. Blomstene sitter sammen i aks og har trådformede dekkblad, som vokser ut til lange ullhår (cirka 2–5 cm) når frukten modnes. Frukten er en trekantet nøtt, som spres ved at vinden tar tak i ullhårene og fører dem med seg.

Det finnes om lag 20 arter av myrull i tempererte eller arktiske strøk på den nordlige halvkule, og i fastlands-Norge finnes sju arter: Duskmyrull, bredmyrull, torvmyrull, gullmyrull, snømyrull, brannmyrull og småmyrull. I tillegg Vrangmyrull som er en krysning av snømyrull og brannmyrull.

Torvmyrulla blomstrer så tidleg at det er vinden som står for bestøvinga. På denne tida er det få eller ingen insekter ute. Først veks griffel/arr ut og etter eit par dagar er pollenbærarane «modne». Pollen frå ein plante overføres til ein annan plante frå same art. Krysspolinering kalles dette. Griffel/arr blir bestøva og befrukta med pollen frå anna plante. Så veks pollenbærare ut og når pollenet spres blir andre planter bestøva. På ei myr så blomstrer plantene litt asynkront. Det er aks som nettopp har spira mens andre står med modne pollenbærarar og andre er avblomstra.

2021 VEKE 18

I Rørostraktene er det lite elg å sjå om vinteren. I løpet av november og desember vandrer dei fleste elgane ut av kommunene til område med mindre snø og betre beite: Femundstraktene og Os/ Tolga i Østerdalen I månadsskiftet april/mai kjem dei attende.

På kveldstid denne veka har åtte elgar beita «groe» på eit jorde uti Engan mellom Sundet og Galåen. Langt frå vegen som dei har vore, har dei i liten grad latt seg forstyrre av tilskuarar med og utan fotoapparat.

Akkurat no er det eit rikt dyreliv langs vegane i Rørostraktene- rådyr, elg, hare, orrfugl, storfugl, traner og rovfuglar som fjellvåk, tårnfalk, jordugle og myrhauk.

Langs fylkesvegen i dette området har eg hatt mange fine elgmøter sittande i bil mens elgane har bevega seg rolig langs vegen ofte delvis skjult av skogen. Tar med nokre foto frå tidlegare år.

2021 VEKE 17

Eit nytt besøk på orreleiken nedi Rendalen. Det nærmar seg høneveka og fotovert Floris Smeets lova mykje liv på myra. Etter å ha spelt i over ein månad nærmer det seg klimaks for orrhanane sin kamp for å føre genene sine vidare. Dei som har fått beste posisjon går av med seieren.

Sjølsikker orrhane!

Me gjekk inn på leiken på kvelden då det begynte å mørkne. Våren er kjølig. Duetrosten var einaste sangfugl denne kvelden. Himmelen klårna opp i vest, temperaturen datt og ei tynn ishinne la seg på myrvatnet. Utpå natta hukra perleugla og ein stad langt unna kunne eg høyre lappuglas rop!

Sidan eg sist var på myra, er mykje endra. Mesteparten av snø og is er smelta. Telta stod nå ikkje på ei hard isflate, men rett og slett ute i ei skikkeleg blautmyr. Å sove i teltet kjentes ut som å sove i ei vannseng.

Morgonstemning frå orremyra

I firetida vakna eg til vingeslag, buldring og sjoing – tid for dagens orreleik. Og det var berre å snu seg over på magen og kikke ut av teltet. Dei kvite haleviftene viste kor dei var og at kampane var i gang.

Dette biletet har tom alt-eigenskap. Filnamnet er 2021-veke17-0529.jpg

Høneveka er den veka kor parringa skjer. Hønene er innom leiken nå og då. Denne morgonen var det fem høner å sjå. Men dei forlot leiken utan at me såg parring. Leiken blei litt tammare utan hønenes tilstedeværelse. Ei orrhøne som flaug over leiken var som ei vitamininnsprøyting til speltrøtte hanar. Og spelet tok seg opp att ei lita stund. I halv åtte tida var det over for denne dagen.

Foto frå leiken

Her går det for seg – synd med «linselusa» som skygger for kampen.
Mykje liv på leiken – her ein hane som tar fart og spring/flyg bortetter.
Solrenning på leiken.
Kongen på haugen!
Blaut og frossen vart denne orrhanen.
Dagens spel er over.

Fotoutstyr: Nikon D850, Nikon D50, Nikon 200-400mm f4, Nikon 500mm f5,6. Video tatt med Olympus OM-D E-M1 Mark III og Zuiko 12-200mm@20mm

2021 VEKE 16

Naturlig med fototur til Storwartz når vind og snø er meldt. Og det var friskt oppå der med frisk bris og kuling i kasta. Snøbygene kom regelmessig frå nord og viska ut landskap og hus. Ja det er april og som det heiter i ordtaket «Det mars tine tu skal april fyke ti at.» Så snø i april er ikkje uvanleg.

Favorittmotiv – Øvre Storwartz. Tallrike bilder men ingen er like
Trygt med god brøyteberedskap på fjellet
Røros kommune held Gruvveien åpen

Stigerboligen på Storwartz har eg hatt mange foto av i denne bloggen. Den har blitt eit favorittmotiv og her er tre utgåver frå fredag og lørdag.

Stigerboligen-1
Stigerboligen-2
Stigerboligen-3
Vindfullt!

Kiting er ein populær aktivitet i Storwartzområdet. To trondhjemmere trossa været og kosa med frisk bris med kuling i kasta. Dei fôr eller svevde fram og tilbake; Quintus, Sommerhøgda, Klettjønna, Flotasjonsdammen, Kvitstenshøgda…..Nå og då forsvann dei inn i tette snøbyger og dukka fram att ein heilt anna plass.

2021 VEKE 15

Eg har vore på orrfuglleik hos Floris Smeets på Deset i Åmot kommune (Rena). På ei myr ein stad ved Deset har han lagt til rette for oss som vil oppleve og fotografere orrfuglane. Kamuflasjetelt er satt opp og fotografar frå fjern og nær reiser til Deset og betaler for ei eller fleire netter i eit av telta som er satt opp på myra.

Årets fototur var av dei kalde – ja det er lenge sidan eg har frose så mykje i løpet av ei natt! På kvelden klarna det opp, vinden stilna og temperaturen datt fort- minus 15 må det iallefall ha vore. Eg skulle nok tatt med ein tjukkare sovepose og eit tredje liggeunderlag!!

Sola har gått ned og kulda sig på. Vêrvarslet sa lettskya, nesten ikkje vind og eit par kuldegrader. Det blei skyfri himmel, heilt vindstille og minst 15 kuldegrader der oppe på myra ein stad i Åmot kommune! Kald natt!!
Magisk i tida før sola står opp! Orrhanane har landa – etter litt nølande hysjing – «tjoo-ysj» – og kurring er spelet i gang- den buldrande lyden som mange kjenner til.
Tilsynelatande beveger orrhanane seg formålslaust rundt på myra. Ein hane kan sloss ein stad og så spring han fort til ein ny kamp og ein ny stad. Men det har å gjere med posisjonar, rang og plass på leiken. Gjevaste plassen skal vere i sentrum av leiken. I år la eg merke til fleire orrhanar i utkanten av leiken – truleg unge hanar utan posisjon.
Det var kaldt på myra den morgonen og frostrøyken frå pusten varfint synleg i morgonsola.
Ei orrhøne våga seg utpå denne morgonen, men det er fyrst om eit par veker at orrhønene «inntar» leiken og set skikkeleg fart på spelet.
Det er kampen mellom orrhanane som er leikens høgdepunkt- det går hardt for seg mange gonger nå to orrhanar braker saman.
Det både sparkes og lugges med nebb – og mange fjær ligg att på spelplassen.
Lange periodar av leiken går med til å stirre motstandaren i augene og «bruse med fjæra».

Floris Smeet – frå Nederland – har etablert firmaet Photo Tours Norway på Deset litt nord for Rena. Gjennom samarbeidspartnare arrangeres fototurar og workshops over heile landet. Fotografar frå Mellomeuropa er hovedmålgruppa. Covid19 har utfordra drifta i fjor og år. Norske fotografar har til dels erstatta utlendingane på fleire turar. Turane er populære og neste års turar er allereie fullbooka!

Naturfotografar er ei betalingsvillig kundegruppe og det blir arbeidsplassar lokalt – både for arrangør og for overnattingsbedrifter.

I midt Norge er det etterkvart eit bredt spekter av tilbud for naturfotografar – tilbod både for innanlandske og utanlandske fotografar. Langs kysten er det tre stader for fotografering av havørn mm: Rekdal mellom Ålesund og Molde, på Smøla og i Flatanger. Rundt Dovre er det to aktørar med moskus som hovedprodukt. Og i Østerdalen er det altså Photo Tour Norway som også tilbyr moskusfotografering og fotografering av villrein. I vinter har og Erlend Haarberg tilbudt fotografering av hare utenfor Røros. Frå neste vinter blir det og tilbud om fotogafering av kongeørn i Rendalen. Sjøl om dette er tilbud primært retta mot naturfotografar så er det også mogeleg for deg som berre vil se ei kongeørn, bli med på ein moskussafari eller oppleve orrfuglens spel.

Floris er ikkje berre ein god arrangør – han er og ein gudebenåda fotograf – anbefaler alle å sjå på hans nettside Floris Smeets Photography

2021 VEKE 14

Bloggtema er hare også denne veka med fleire foto frå fotoøktene hos Erlend Haarberg på Vauldalen! Som eg skreiv i forrige blogg så er haren utbreidt over heile landet – både i villmark og bynære strok. Skuleområdet på Røros har ofte fleire «skuleharar» på sommar og haust – ungharar som er fødde her og finn det trygt å oppholde seg i området. Eg har og fått melding om yngling midt inne i eit boligområde på Røros.

Haren er oppført på rødlista under kategorien Nær trua. Ein er litt usikker på utviklinga av bestanden. Men alt tyder på ein bestandsnedgang sjøl om ein lokalt kan ha gode bestandar. Antal harar skutt på jakt har gått attende frå frå 125 000 i 1990 til 15 500 i 2013/14.

Klar til kamp! Harekampane pågår ofte i forplantningstida mellom hannane. Ramler er navnet på hannhare mens hoharen kalles sette.
Hannharen trenger seg på hoharen. Så lenge hoa ikkje er klar for parring vil ho slå tilbake. Her er ei ho og ein hann i kamp. Penisen til hannharen er litt spesiell som det går fram av fotografia her. Haren har ei drektighetstid på 42 dagar.

Ordtaket «Ingen veit kor haren hopper» kjenner dei fleste – for «harefotografar » passer vel ei omskriving av ordtaket til «Ingen veit når haren hopper» betre. Haren kan springe med ein fart på 50 km/t over kortare distansar.
Haren spis ivrig av den utlagte maten. Haren har ein spesiell form for fordøying som kalles koprofagi. Dei næringsfattige delene av maten fordøyes fort og blir til dei små bolleforma ekskrementa me ser. Den næringsrike delen blir fordøyd av bakteriefloraen i blindtarmen. Denne avføringa som er rik på vitaminer og proteiner, êt haren og fordøyer på ny. Ei form for drøvtygging altså
Dei store augene til haren gir eit godt nattesyn. Dei er og plassert slik at synsfeltet er stort – nærare 360 grader. Dermed kan dei oppdage rovdyr som rev og dei lange bakbeina gjer at dei kan flykte unna. Ei god tilpasning – men ikkje god nok då hare er eit viktig byttedyratil rev.
Vart du skremdt?
Det dukka opp fleire dyr på foringsplassen utover natta.
Mi jakterfaring er frå åra 1980 til 1985. Me budde då på Rolvsøya i Finmark kor harebestanden her var (og er?) eksepsjonell stor. Det blei mange turar med godt resultat – mellom 60 og 70 harar kvar haust/vinter – tilsaman nærare 300 harar i løpet av fem år. Og ungane våre kjende nesten ikkje til anna kjøt enn harekjøt før me flytta sørover; harefilé, harekjøttkaker, barnemat med oppmalt harekjøt og speka og tørka harekjøt.

Meir informasjon om haren finn ein på Verdens Naturfond (WWF) sine sider eller på Store Norske Leksikon

2021 VEKE 13

Haren – Lepus timidus – er utbredt over heile landet; frå sør til nord og frå kyst til høgfjell. Fotografia her er frå ein «hareworkshop» hos Erlend Haarberg- ein av norges mest kjende naturfotografar- på Vauldalen like ved svenskegrensa nyleg. I snart 30 år har han på vinterstid fotografert harane som held til her. Ved å legge ut mat og bruke kunstig lys har Haarberg tatt spektakulære foto av «vinterharane.» Nå deler han erfaringa si med andre fotografar. Fleire norske naturfotografar har allereie vore her og fotografert hare i snøvêr, hare som sloss…. Eit engelsk tv-team var på Vauldalen i eit par veker i fjor for å filme harane. Harane på Vauldalen er nok dei mest fotograferte harane i landet!

Erlend Haarbergs harefoto med tittelen «Snow spat» – to harar som sloss – fotografert på Vauldalen har hausta heder og ære i fleire internasjonale utstillingar – blant anna «overall vinner» i den største europeiske naturfotokonkurranse – GDT European Wildlife Photographer of the Year 2017 competition. Anbefalar Facebook-sida til Erlend og Orsolya Haarberg – ei estetisk nytelse med foto på svært høgt nivå.

«Slåss så fjøra fyk» er eit uttrykk – eller er det «Slåss så ulla fyk» – iallefall gjekk det hardt utover pelsen i denne kampen!
Fotograferinga skjer i litt kontrollerte former. Lyskastarar er gravd ned slik at lyset fel på harane og gir flott bakgrunnsbelysning. Trass i lyset er det mørkt – iso – «filmfølsomhet» stilles på 3-4 000, stor blendaråpning frå 2,8 eller 4 alt etter kva objektiv ein har. Når harane sloss går det fort og skal øyeblikka frysas må eksponeringstida vere frå 1/1000 sek og raskare.
Ein harekamp inneheld slag, spark og hopp.
Harekamp er i litteraturen beskreve som kamp mellom hannharar og ofte knytta til forplantningstida. Kamp om maten er nok ein vel så viktig grunn til harekampane på Vauldalen.
Harekamp med dommar på sidelinja!
To kamphanar – eller rettare sagt kampharar!

Her har eg nytta Nikon D850 og Nikon D500, Nikon 200-400mm f4 og Sigma 300mm f 2.8. I tillegg er fotografia som vanleg bearbeida i Lightroom.